Polityka prywatności P.U.H.P. LECH

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o.
ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok

Polityka prywatności do pobrania w pliku pdf >>

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, kontrahentów oraz pracowników, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej „RODO” informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe dane i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok (dalej jako: Administrator).

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwana dalej Administratorem.

Administrator w imieniu Miasta Białystok zarządza kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz Targowiskiem Miejskim.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi Administrator prowadzi swoją działalność w następujących lokalizacjach:

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia odpadów, ul. Andersa 40 F, 15-113 Białystok),
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

 Drugim obszarem działalności jest prowadzenie Targowiska Miejskiego, przy ul. Kawaleryjskiej 19/23, 15-325 Białystok.

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem: iodo@lech.net.pl, adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok;

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania danych, czas przechowywania danych, uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych (o ile występuje).

1. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. zarządzanie kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz Targowiskiem Miejskim.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi).

Czas przechowywania danych:
Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania.

2. Zawarcie i wykonywanie umowy z klientem/kontrahentem, w tym kontakt z pracownikami klienta/kontrahenta, wyznaczonymi do realizacji i koordynowania danej umowy (również kontakt e-mailowy).

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

Czas przechowywania danych:
Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Czas przechowywania danych:
W przypadku osób do kontaktu – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba że Administrator wykaże inną podstawę do ich przetwarzania.

Uzasadniony interes Administratora:
Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami oraz współpracownikami klientów i kontrahentów, wyznaczonymi jako tzw. „osoby do kontaktu”

3. Rozpatrywanie zgłaszanych przez mieszkańców skarg i wniosków, w związku z realizacją powierzonego zadania publicznego w postaci zarządzania kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz Targowiskiem Miejskim.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Czas przechowywania danych:
Dokumentacja związana z obsługą skarg i  wniosków przechowywana będzie przez przewidziany niezbędny do realizacji zadania publicznego, a po jego upływie przez okres niezbędny do umożliwienia zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku oraz wypełnienia obowiązku prawnego; okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony jeśli wystąpi inna uzasadniona prawnie potrzeba administratora przetwarzania tych danych przez okres dłuższy.

Uzasadniony interes Administratora:
Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi przejawia się w konieczności przetwarzania danych pracowników, w  tym współpracowników klientów lub kontrahentów oraz danych samych klientów/ kontrahentów.

4. Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu gospodarowania odpadami i ekologii.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi)

Czas przechowywania danych:
Do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych.

Uzasadniony interes Administratora:
Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych wyrażony poprzez prowadzenie działań edukacyjnych, mających na celu promowanie ekologii i zasad gospodarowania odpadami.

5. Dochodzenie roszczeń przez Administratora Danych Osobowych lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora Danych Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Czas przechowywania danych:
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.

Uzasadniony interes Administratora:
Uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi przejawia się w konieczności przetwarzania danych pracowników, w  tym współpracowników klientów lub kontrahentów oraz danych samych klientów/ kontrahentów na cele ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych.

6. Przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Kodeks cywilny, ustawa o rachunkowości).

Czas przechowywania danych:
Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas przewidziany dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (min. 3 lata, maks. 6 lat).
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

7. Rekrutacja pracowników i współpracowników.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dotyczy przetwarzania danych w zakresie wskazanym w kodeksie pracy (art. 221 kodeksu pracy)

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dotyczy przetwarzania innych dane niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w tym danych kontaktowych kandydatów, oraz przetwarzania tych danych na potrzeby przyszłych rekrutacji

Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w przypadku przekazania przez kandydata do pracy danych szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Czas przechowywania danych:
Dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłej rekrutacji, dane będą wykorzystywane maksymalnie przez rok od daty wpłynięcia zgłoszenia rekrutacyjnego.


8. Zatrudnianie pracowników oraz wszelkie czynności i rozliczenia związane z zatrudnieniem pracowników.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

Art. 9 ust. 2 pkt b), h), j) RODO

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) - dotyczy przetwarzania innych dane niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy i innych ustawach szczególnych.

Czas przechowywania danych:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10 od rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r.

9. Nawiązywanie współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz czynności i rozliczenia związane z prowadzoną współpracą.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – ustawa Kodeks cywilny, ustawa o rachunkowości)

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

Czas przechowywania danych:
Przez czas trwania umowy oraz po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat.

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych tj. przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

10. Prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych
(osobna klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych znajduje się w zakładce „PRZETARGI”).

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych procedur archiwizacji obowiązujących u Administratora)

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie danych osób fizycznych podanych przez Wykonawcę na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Czas przechowywania danych:
Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący:
a) odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji Administratora,
b) w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Uzasadniony interes Administratora:
Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami oraz współpracownikami wykonawców wyznaczonymi jako tzw. „osoby do kontaktu” lub osoby zaangażowane w realizację danej umowy.

11. Przetwarzania danych osobowych przez monitoring w następujących lokalizacjach
Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o.:
a) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku (spalarnia odpadów, ul. Andersa 40 F, 15-113 Białystok),
b) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach (sortownia, PSZOK, kompostownia, pola składowe, Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny,
c) Targowisko Miejskie ul. Kawaleryjska 19/23, 15-325 Białystok.

Podstawa prawna przetwarzania:
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa

Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, realizacja zadania publicznego zleconego przez Miasto Białystok).

Czas przechowywania danych:
Dane przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni, następnie nadpisywane kolejnymi nagraniami, o ile nie zachodzi prawna potrzeba zabezpieczenia nagrania.

Uzasadniony interes Administratora:
Celem monitorowania jest właściwa realizacja zadań powierzonych przez Miasto Białystok, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie zarządzanym przez Administratora, zabezpieczenie terenu przed wstępem osób nieupoważnionych poza godzinami otwarcia.

12. Przetwarzanie danych osobowych przez PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych):
- PSZOK Białystok (ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok)
- PSZOK Hryniewicze (Hryniewicze, 16-061 Juchnowiec Kościelny).

Podstawa prawna przetwarzania:
art.6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – w celu realizacji przez Administratora zadań publicznych związanych z gospodarowaniem przekazanymi odpadami),

art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w celu właściwej realizacji zadań PSZOK, w tym weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych.).

Czas przechowywania danych:
Przetwarzanie danych osobowych następuje przez następujący okres:
a) w przypadku danych osobowych zawartych w przedstawianym do wglądu dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby i miejsce wytworzenia odpadów - każdorazowo przy dostarczeniu odpadów do PSZOK;
b) w przypadku danych rejestrowanych przez monitoring wizyjny – do 30 dni (dot. PSZOK w Hryniewiczach).

 4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak również zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej;
 • podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, brokerskie, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych;
 • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym Miasto Białystok jak podmiot, w imieniu którego Administrator wykonuje zadanie powierzone w zakresie zarządzanie kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi;
 • banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • firmy medyczne świadczące usługi zdrowotne na rzecz pracowników, firmy szkoleniowe, firmy oferujące pozapłacowe świadczenia pracownicze i ubezpieczyciele (w zakresie danych osobowych pracowników lub współpracowników),
 • w zakresie danych pracowników i współpracowników – również kontrahenci Administratora, bowiem w zakresie wynikającym z pełnionych obowiązków pracowniczych mogą być udostępniane kontrahentom Administratora celem realizacji umów i utrzymania kontaktu
  z kontrahentami Administratora;
 • w przypadku danych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem postępowania udzielenie zamówienia publicznego.

 Administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane przetwarza.

 5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W zakresie danych osobowych klientów/kontrahentów przetwarzane są następujące dane osobowe: imię
i nazwisko, adres (zamieszkania/do korespondencji), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, REGON, PKD oraz inne dane przekazane przez stronę umowy/kontrahenta.

 W zakresie danych osobowych pracowników i współpracowników pobierane są dane osobowe wymienione
w art. 221 Kodeksu pracy oraz innych ustaw związanych z zatrudnieniem pracownika, a inne dane osobowe, na podstawie zgody pracownika.

 W przypadku danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowań o udzielenia zamówienia publicznego przetwarzane są dane osoby fizycznej prowadzącej działalność przystępujące do przetargu (przesyłającej zapytanie ofertowe) tj. imię i nazwisko, adres (zamieszkania/do korespondencji), numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa firmy, numer NIP, REGON, PKD oraz inne dane przekazane przez stronę umowy/kontrahenta, jak również wskazane przez tą osobę dane osób do kontaktu (osób odpowiedzialnych za realizację umowy z ramienia Wykonawcy) – w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 6. Źródło pochodzenia danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe pozyskiwane są:

 • bezpośrednio od Państwa (pozyskane np. ze składanej przez Państwa oferty do postępowania w trybie zamówień publicznych),
 • ze źródeł publicznie dostępnych jak wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Internet, Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego,
 • z ofert składanych przez Wykonawców.

 7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeżeli są błędne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. usunięcia danych osobowych,
 5. wniesienia skargi na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,

Prawa osób, których dane dotyczą realizowane będą zgodnie z art. 12-23 RODO z uwzględnieniem ograniczeń związanych z konkretną podstawą przetwarzania danych.

W celu realizacji ww. praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@lech.net.pl

 8. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 RODO przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych. W przypadku zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 9. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia oraz wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z wymogów prawa i dotyczy to następujących sytuacji:

 • zawarcia i wykonywania umowy z klientem/kontrahentem,
 • rozpatrywania skarg i wniosków,
 • dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrona przed roszczeniami prawnymi skierowanymi w stosunku do Administratora,
 • przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe (umów, faktur) w celach rozliczeniowych,
 • rekrutacji pracowników i współpracowników,
 • zatrudnianie pracowników oraz wszelkie czynności i rozliczenia związane z zatrudnieniem pracowników,
 • przystąpienia do przetargu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub złożenie oferty w ramach zapytania ofertowego.

 10. Informacja o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kondel

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2021-01-25

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2019-01-29