Deklaracja dostępności P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "LECH" Spółka z o.o. w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

 1. http://lech.net.pl/ - PUHP „LECH” Spółka z o.o.;
 2. http://bip.lech.net.pl/ - Biuletyn Informacji Publicznej;
 3. http://www.odpady.bialystok.pl/ - strona systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Białymstoku.

 Data publikacji stron internetowych i ostatniej dużej aktualizacji stron internetowych:

 1. Strona: lech.net.pl
  Data publikacji: 10.05.2017.
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2018.

 2. Strona: bip.lech.net.pl
  Data publikacji: 05.10.2018.
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2018.

 3. Strona: odpady.bialystok.pl
  Data publikacji: 10.05.2017.
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.05.2017.

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsze strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
- Na stronie mogą występować graficzne pliki PDF.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po ich elementach i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zbigniew Gołębiewski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@lech.net.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 714 99 00.

Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Zbigniew Gołębiewski. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: dostepnosc@lech.net.pl  lub pod numerem telefonu: 85 714 99 00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu PUHP „LECH” sp. z o.o.  przy ul. Kombatantów 4

Dostęp do części głównej budynku poprzez schody, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach przez wejście usytuowane w łączniku z tyłu budynku. Dostęp do korytarzy, pokoi biurowych i sekretariatu na wyższych kondygnacjach – windą osobową. Zapewnione miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność obiektu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Generała Andersa 40F

Wejście główne dla interesantów jak i osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio z poziomu chodnika biegnącego wzdłuż jak i w poprzek budynku. Dostęp do pokoi biurowych – korytarzami poszczególnych kondygnacji. Dostęp do poszczególnych kondygnacji – windą osobową. Dostęp do sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu przy ul. Kamiennej 17

Dostęp do części głównej budynku poprzez schody, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach przez pochylnię od lewej strony schodów. Dostęp do sekretariatu na parterze obiektu – z korytarza. Dostęp do sanitariatu na parterze obiektu – z korytarza.

Dostępność obiektu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

Dostęp do części głównej budynku poprzez schody, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach przez windę od poziomu 0 znajdującą się przy głównym wejściu od placu manewrowego. Dostęp do pomieszczeń biurowych i sanitarnych – z korytarza.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Zapewniona jest komunikacja ze Spółką „LECH” na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami. W przypadku konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową, pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą bezpośrednio pracownika lub pracownika ochrony obiektu.

2. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza języka migowego we wniosku złożonym drogą elektroniczną na adres e-mail: dostepnosc@lech.net.pl.

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2020-09-23

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2023-05-12

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2020-10-06