Przeprowadzone kontrole

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Przedmiot Kontroli "Warunki zdrowotne środowiska pracy, przestrzeganie zapisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w zakładach pracy".-19-21.09.2018r.

2. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot Kontroli " Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza."- 26.10.2018r. do 16.11.2018r.

3. Państwowa Inspekcjia Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Przedmiot kontroli Przestrzeganie przespisów prawa pracy w tym bhp.Przepisy dotyczące legalności zatrudnenia.- 02-16.04.2019r.

4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiskaw Białymstoku. Przedmiot kontroli " Przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska".- 17.04-31.03.2020r.

5. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Przedmiot kontroli "Zgodność przetwarzania danych z przespisami o ochronie danych osobowych." - 23-26 września 2019 r.

6. Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowa Inspekcjia Pracy. Przedmiot kontroli Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym BHP, przepsiy dotyczące legalnosci zatrudnienia, 02.10.2019-31.10.2019r.

7. Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot kontroli : Kontrola w zakresie gospodarki odpadami w PUHP LECH Sp. z o.o. w zakresie ZUOK w Białymstoku, 14.05.2019-29.11.2019r.

8. Komendant Miejski Państwowej Strazy Pożarnej w Białymstoku. Przedmiot kontroli :Przeprowadzenie czynności kontrolno -rozpoznawczych, kontrola instalacji, obiektów budowalnych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów wchodzących w skład ZUOK w Białymstoku w zakresie spełniania wymagań okreslonych w przepisach dot. przepisów przecipożarowych oraz w zakresie zgodności z warunkami ochorny przeciwpożarowej. 25.09.2019r.- 21.10.2019r.

9. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot kontroli : Kontrola ZUOK w Białymstoku obejmująca przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. 23.10.2019r.-22.11.2019r.

10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Przedmiot kontroli : Warunki zdrowotne środowiska pracy, przestrzeganie przepisów ustawy o substancjiach chemicznych i ich mieszaninach, ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 25.10.2019r.-31.10.2019r.

11. Komendant Miejski Państwowoej Straży Pożarnej. Przedmiot kontroli :Kontrola instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów, wchodzących w skład ZUOK w Hryniewiczach, w zakresie spałniania wymagań określonych w przepisach  dotyczacych ochrony przecipożarowej , o których mowa w operacie przeciwpożarowym.Data wszczęcia kontroli 13.11.2019r.

12. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Przedmiot kontroli : Przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznegi i elektrycznego, Data wszczęcia kontroli 14.11.2019r.

 13. Wojewodzki Inspektor Ochrony Środowiska. Przedmiot kontroli : Przestrzeganie przepsiów i deczyji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Data wszczęcia kontroli 12.12.2019r. do 31.01.2020r.

14. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Godpodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiot Kontroli: Kontrola zachowania twałości projektu "Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Aglomeracji Białostockiej", kontrola zgodności zrealizowania zakresu rzeczowego i ewentualnych zmian zaistniałych w okresie ekspoatacji projektu,kontrola zachowania zgodności udzielonego dofinasowania z zasadami pomocy publicznej, kontrola zachowania założeń modelu finasowego i wyliczonej luki finasowej, kontrola czy Spóka informowala o kontroli innych organów. Data wszczęcia kontroli :od 01.06-05.06.2020 rok I etap, Drugi etap nie określony.

15. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedmiot kontroli: Kontrola zachowania trwałosci projektu" Przebudowa instalacji związanej z odzyskiej odpadów w Hryniewicach". Kontrola zgodnosci zrealizowania zakresu rzeczowego i ewentulanych zmian zaistaniałych w okresie ekspoatacji projektu, kontrola zachowania zgodnosci udzielonego dofinasowania z zasadami pomocy publiczneh, kontrola zachowania założeń modelu finasowego i wyliconej luki finasowej, kontrol,a czy Spółka informowała o kontroli innych organów. Data wszczęcia kontroli : od 01.06 do 05.06. 2020 rok I etap, Drugi etap nie określony.

16. Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku. Przedmiot kontroli : Przestrzeganie przespisów prawa pracy w tym bhp. Data wszczęcia kontroli : 15.09.2020 rok 15.10.2020 rok.

17.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, drugi etap. Przedmiot kontroli : Kontrola zachowania trwałosci projektu "Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Aglomeracji Białostockiej". Etap drugi, Data wszczęcia kontroli : od 12.10.2020r., do 16.10.2020r.

18. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot kontroli : Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Data wszczęcia kontroli : 20.11.202r.-30.12.2020r.

19. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Przedmiot kontroli : Przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu oraz recyklingu i innych niż recykling procesów odzysku odpadow powstałych ze zużytego sprzętu. Data wszczęcia kontroli : 19.11.2020r. do 21.12.2020r.

20. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Przedmiot kontroli :Przestrzeganie zapisów prawa pracy,w tym BHP oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Data wszczęcia kontroli : 9.12.2020r. do 8.01.2021r.

21. Urząd Ochrony Danych Osobowych. Postępowanie administracyjne w sprawie przetwarzania. Data rozpoczęcia 11.12.2020 roku. Postępowanie umorzone w drodze decyzji z dnia 19.01.2021 rok.

22. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Kontrola instalacji, urządzeń i obiektów, w tym miejsc magazynowania odpadów w związku z ubieganiem się o pozwolenie zintegrowane ZUOK w Białymstoku. Data rozpoczęcia kontroli 14.10.2021 do 21.10.2021.

23. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Data rozpoczęcia kontroli 23.11.2021 rok do 31.12.2021 rok.

24. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie środowiska. Data rozpoczęcia kontroli 2.12.2021 rok do 31.12.2021 rok.

25. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku.Kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów. Data rozpoczęcia kontroli 1.10.2021r. do 29.10.2021r.

26. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Data rozpoczęcia kontroli 23.11.2021r do 23.12.2021r.

27. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przespiów i deczyji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Data rozpoczęcia kontroli 7.12.2021r.

28. Prezydent Miasta Białegostoku. Kontrola dorażna w punkcie PSZOK w Hryniewiczach. Data rozpoczęcia kontroli 9.05.2022r.

29. Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny. Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków nałożonych decyzją Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny POR.6233.1.2018 z dnia 27 lutego 2018 roku. Data kontroli 26.07-03.08.2022r.

30. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Data kontroli 8.11.2022r.

31. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola interwencyjna. Data kontroli : od 8.11.2022r.

32. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Kontrola wrunków zdrowotnych środwiska pracy, przestrzeganie przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Data kontroli : 21.11.2022 - 28.11.2022 rok.

33. Podlaski Wojew odzki Inspektro Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przestrzegania przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Data kontroli : 29.11.2022r.- 30.12.2022r.

34. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Data kontroli : 25.11.2022r.

35. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Data kontroli : 14.12.-30.12.2022r.

36. Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, bhp, kontrola legalnosci zatrudnienia. Data kontroli : 16.12.2022r. do 15.01.2023r.

37. Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny. Przestrzeganie obowiązków nałożonych decyjią Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Data kontroli :20.06.2023r. do 4.07.2023r.

38. Państwowa Inspekcja Pracy. Przestrzeganie przespisów prawa pracy, w tym BHP. Data kontroli : 5.10.2023r. do 4.11.2023r.

39. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Przestrzeganie przepisów i deczyji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Data kontroli : 3.11.2023r. do 4.12.2023r.

40. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przestrzeganie przespisów dotyczących obrotu nawozami i środkami wspomagajacymi uprawę roslin, wprowadzenia do obrotu, udostępniania na rynku nawozów. Data kontroli : 8.11.2023r do 21.11.2023r.

41. Podlaski Wojewódzki Inspektro Ochrony Środowiska. Przesytrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. Data kontroli : 24.11.2023 r.

42. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Warunki zdrowotne środowiska pracy, przestrzeganie przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoni i wyrobów tytoniowych. Data kontroli : 05.04.2024r. do 12.04.2024r.

43. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Czynności kontrolno-rozpoznawcze instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów wchodzących w skład ZUOK w Hryniewiczach. Data kontroli: od 03.04.2024 r.

44. Państowoy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku. Warunki zdrowotne w środowisku pracy. Data kontroli : 16.04.2024r. do 24.04.2024r.

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-12

Wprowadzający: Magdalena Cybulska

Data modyfikacji: 2024-04-16

Opublikował: Magdalena Cybulska

Data publikacji: 2018-10-12