Dofinansowane projekty

Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj

Lata realizacji: 2023-2027

Wartość całkowita: 41 787 846 zł (brutto)

Dotacja bezzwrotna: 9 907 170 zł

Pożyczka preferencyjna: 23 032 723 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pozostałe środki, stanowiące wkład własny spółki:
- 1 163 607 zł – środki własne
- 7 684 346 zł – środki własne w formie podatku VAT.

Dotacja i pożyczka zostały przyznane spółce LECH w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”.
Umowę na dofinansowanie budowy kompostowni ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została przez P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. w Białymstoku dn. 08.08.2023 r. Instalacja, która powstanie na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, otrzyma wsparcie 9,9 mln zł dotacji bezzwrotnej i ponad 23 mln zł pożyczki preferencyjnej. Dn. 28.08.2023 r. P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. w Białymstoku podpisała umowę z Konsorcjum MTM Budownictwo Sp. z o.o. (Lider) i MTM Ekotechnika Sp. z o.o., będącą efektem rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: „Budowa kompostowani odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj”.

W skład „Budowa kompostowni odpadów w ZUOK w Hryniewiczach w formule zaprojektuj i wybuduj” wchodzą:

a. Etap I - trwający do dn. 28.02.2024 r., obejmujący m.in.:
- prace projektowe, w tym opracowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy), uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

b. Etap II - trwający do dn. 28.02.2025 r., obejmujący m.in.:
- roboty budowlano-montażowe, rozruch i odbiory instalacji, w tym maszyn i urządzeń technologicznych,
- szkolenie personelu,
- uzyskanie w szczególności pozwolenia na użytkowanie, zmianę pozwolenia zintegrowanego (oraz uzyskanie wszystkich innych decyzji i pozwoleń dla całości robót), po wykonaniu których INU na wniosek Wykonawcy wystawia Świadectwo Przejęcia, trwający do 12 miesięcy, licząc od daty zakończenia Etapu I,

c. Etap III – trwający do dnia 28.02.2027 r., obejmujący m.in.:
- przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,
- uzyskanie Certyfikatu nawozu organicznego,
- okres zgłaszania wad i usterek trwający dwa lata od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Po upływie okresu zgłaszania wad i usterek INU na wniosek Wykonawcy wystawia Świadectwo Wykonania, trwający 24 miesiące, licząc od daty Zakończenia Etapu II.

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej - nr POIS.02.01.00-00-006/10

Lata realizacji: 2008-2016

Koszt: 394,4 mln zł netto
Dotacja: 210 mln zł netto z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pożyczka: 154,8 mln zł netto z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" nr POIS.02.01.00-00-006/10 zrealizowany został w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności. Umowa o dofinansowanie  nr POIS.02.01.00-00-006/10-00 projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” nr POIS.02.01.00-00-006/10 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku została podpisana 4 października 2011r. w Warszawie. Całkowita wartość projektu (brutto) wyniosła 394,4 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych prawie 210,0 mln zł netto. Udział dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85,0% wydatków kwalifikowalnych.

W skład „Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” wchodziły:
a. rozbudowa składowiska odpadów w ZUOK w Hryniewiczach - połączenie istniejących pól składowych nr 1 i 3 (tzw. „wąwóz”) oraz zagospodarowanie powierzchni pomiędzy polami składowymi nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”) - wykonane,
b. rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach, w tym:
• budowa nowej kwatery składowania odpadów przeznaczona do składowania odpadów poprocesowych wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą,
• zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych 1 i 2 oraz dodatkowej powierzchni przy kwaterach nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”),
• rekultywacja istniejącego pola składowego nr 3 oraz „wąwozu”,
• modernizację kompostowni odpadów ulegających biodegradacji (zmniejszenie wydajności do 4 000 Mg/rok),
• budowę węzła demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 2 500 Mg/rok,
• budowę magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych o wydajności 2 000 Mg/rok,
• budowę magazynu czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych.
c. budowa ZUOK w Białymstoku - budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (120 000 Mg/rok przy wartości opałowej odpadów 7,5 MJ/kg).

 

Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku – nr POIS.02.01.00-00-013/13

Lata realizacji: 2014-2016

Koszt: 67,3 mln zł netto
Dotacja: 34,6 mln zł netto z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pożyczka: 30,7 mln zł netto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Projekt „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku” nr POIS.02.01.00-00-013/13 zrealizowany został w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-013/13-00 projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku” nr POIS.02.01.00-00-013/13 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku została podpisana 10 października 2014 r. w Białymstoku. Całkowita wartość projektu (brutto) wyniosła 82,4 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych ponad 34,6 mln zł netto. Udział dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85,0% wydatków kwalifikowalnych.

W skład „Przebudowy instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku” wchodziły m.in.:

  1. Zaprojektowanie technologii wraz z dostawą i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku,
  2. Zaprojektowanie i przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku w zakresie budynku sortowni odpadów z częścią administracyjno-socjalną i obsługi technicznej,
  3. Zakup ładowarki do załadunku odpadów na linię sortowniczą,
  4. Dostawa mebli i sprzętu komputerowego,
  5. Budowa pola składowego 4A-budowa kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
  6. Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym,
  7. Zakup kompaktora na pole składowe 4A,
  8. Zakup wózka widłowego,
  9. Budowa wiaty i placów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  10. Zakup gruntu

 

Informacja o uzyskanej przez P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku pomocy publicznej w związku z realizacją projektu nr POIS.02.01.00-00-006/10 „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” oraz projektu nr POIS.02.01.00-00-013/13 „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku” jest dostępna na stronie internetowej UOKIK poprzez System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej.

https://sudop.uokik.gov.pl/home

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2023-10-30

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05