Klauzule informacyjne w zamówieniach publicznych

KLAUZULA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (TRYB PZP):

Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1)    Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwana dalej Administratorem;
2)    administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem: iodo@lech.net.pl, adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok;
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie:
a)    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji),
Administrator przetwarza dane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
b)    art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora polegające na umożliwieniu kontaktu w sprawie złożonej w tym postępowaniu oferty),
4)    odbiorcami ww. danych osobowych będą podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów np. do prowadzenia kontroli, jak również zainteresowani w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej; ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące usługi prawne, brokerskie, firmy archiwizujące dokumenty; wymienione podmioty zostały / zostaną zobowiązane do zachowania poufności w stosunku do powierzonych im danych osobowych.
5)    okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący:
a)    w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji Administratora,
b)    w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6)    podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty; podanie danych osobowych dotyczących osób wymienionych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp i przepisach wykonawczych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
7)    w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, adekwatnie do art. 22 RODO;
8)    każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie i/lub innych dokumentach składanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada (jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw):
a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do tych danych osobowych,
b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania tych danych osobowych,
c)    na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych – wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 17 ust. 1 RODO,
d)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
e)    na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - wyłącznie gdy zachodzą przesłanki zawarte w treści art. 21 RODO;
W celu realizacji praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych.
9)    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba ta uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
10)    osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
11)    nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12)    źródłem pochodzenia danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

[1] Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

KLAUZULA DLA ZAMÓWIEŃ WYŁĄCZONYCH SPOD TRYBU OKREŚLONEGO W PZP (TZW. PODPROGOWE)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1)    Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok, wpisana przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 zwany dalej Administratorem;
2)    Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane do kontaktu z inspektorem: iodo@lech.net.pl, adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o., ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok;
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm), w tym w celu dokonania oceny  i wyboru oferty Wykonawcy (np. ocena kwalifikacji i doświadczenia wykonawcy), ułatwienia kontaktu z wykonawcą, zawarcia umowy na podstawie złożonej oferty. Przetwarzanie następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO (podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy, niezbędność do zawarcia umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązki prawne ciążące na administratorze np. co do przechowywania dokumentacji);
4)    dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie udostępniona dokumentacja postępowania, wykonawcom oraz osobom zainteresowanym w oparciu o przepisy prawa (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator działając w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5)    okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest następujący:
6)    w odniesieniu do podmiotu, którego oferta została wybrana, Administrator jest uprawniony przechowywać dokumentację przez okres realizacji umowy zawartej z wykonawcą, a następnie okres archiwizacji wynikający z procedur obowiązujących w organizacji Administratora,
w odniesieniu do podmiotów, których oferty nie zostały wybrane, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w organizacji Administratora przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
7)    podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu - ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
8)    decyzje w odniesieniu do danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO;
9)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych (co nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz zmianą postanowień umowy), ograniczenia przetwarzania o ile zachodzą przesłanki zawarte w art. 18 RODO, usunięcia danych o ile zachodzą przesłanki zawarte w art. 17 RODO - jeśli przepisy odrębne nie wyłączają możliwości skorzystania z wymienionych praw;
10)    osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
11)    nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
12)    źródłem pochodzenia danych są wszelkie dokumenty składane przez wykonawcę
w postępowaniu.

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kondel

Data wytworzenia: 2019-01-29

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2019-01-29