Dofinansowane projekty

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej - nr POIS.02.01.00-00-006/10

Lata realizacji: 2008-2016

Koszt: 394,4 mln zł netto
Dotacja: 210 mln zł netto z Programu Operacyjnego Infrastruktora i Środowisko

Projekt "Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej" nr POIS.02.01.00-00-006/10 zrealizowany został w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Spójności. Umowa o dofinansowanie  nr POIS.02.01.00-00-006/10-00 projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej” nr POIS.02.01.00-00-006/10 pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a P.U.H.P. „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku została podpisana 4 października 2011r. w Warszawie. Całkowita wartość projektu (brutto) wyniosła 394,4 mln zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych prawie 210,0 mln zł netto. Udział dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 85,0% wydatków kwalifikowalnych.

W skład Zintegrowanego systemu gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej wchodziły:
a. rozbudowa składowiska odpadów w ZUOK w Hryniewiczach - połączenie istniejących pól składowych nr 1 i 3 (tzw. „wąwóz”) oraz zagospodarowanie powierzchni pomiędzy polami składowymi nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”) - wykonane,
b. rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach, w tym:
• budowa nowej kwatery składowania odpadów przeznaczona do składowania odpadów poprocesowych wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą,
• zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych 1 i 2 oraz dodatkowej powierzchni przy kwaterach nr 1 i 2 (tzw. „trójkąt”),
• rekultywacja istniejącego pola składowego nr 3 oraz „wąwozu”,
• modernizację kompostowni odpadów ulegających biodegradacji (zmniejszenie wydajności do 4 000 Mg/rok),
• budowę węzła demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 2 500 Mg/rok,
• budowę magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych o wydajności 2 000 Mg/rok,
• budowę magazynu czasowego gromadzenia odpadów poakcyjnych.
c. budowa ZUOK w Białymstoku - budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (120 000 Mg/rok przy wartości opałowej odpadów 7,5 MJ/kg).

Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku

Lata realizacji: 2014-2016

Koszt 67 mln zł netto
Dotacja 30 mln zł netto z Programu Operacyjnego Infrastruktora i Środowisko

Metryka strony

Udostępniający: PUHP LECH

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-05

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-05