Klauzula informacyjna dotycząca umów cywilno-prawnych

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przekazywanych w ramach umów cywilnoprawnych zawartych z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowo – Produkcyjnym „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok.  

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, że Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne „LECH” Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku,
ul. Kombatantów 4, 15 – 110 Białystok wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097008 („Administrator”) jest administratorem danych osobowych przekazanych mu przez wykonawców i innych kontrahentów w ramach zawartych z nim umów cywilnoprawnych.

Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP, PESEL, REGON, PKD* wykonawcy lub innego kontrahenta oraz ich pracowników i personelu wyznaczonego do kontaktu lub realizacji umowy (pracowników/ zleceniobiorców / podwykonawców) (stosowanie do zakresu przekazanych danych osobowych w zawartej umowie cywilnoprawnej).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoba której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail iodo@lech.net.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umów  cywilnoprawnych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora celów kontaktowych oraz realizacji praw i obowiązków podmiotów  realizujących umowy cywilnoprawne w ramach, których następuje przekazanie danych osobowych, jak również ewentualne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, lub w celu obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane osobowe przekazane w umowach cywilnoprawnych mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającymh lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że przetwarzanie danych osobowych następuje w zakresie powierzonego Administratorowi zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi lub zarządzania targowiskiem miejskim Administrator jest uprawniony przetwarzać powierzone dane przez okres realizacji zadania publicznego, nie krócej niż przez 10 lat od daty ich przekazania.

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania dostępu do jej danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres siedziby Administratora podany wyżej albo na adres poczty elektronicznej iodo@lech.net.pl

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. 

Metryka strony

Udostępniający: P.U.H.P. LECH SPÓŁKA Z O.O. W BIAŁYMSTOKU

Wytwarzający/odpowiadający: Zbigniew Gołębiewski

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Zbigniew Gołębiewski

Data modyfikacji: 2018-10-09

Opublikował: Zbigniew Gołębiewski

Data publikacji: 2018-10-09